top of page

**Standarinės sąlygos :

(kainos ir paslaugų apimtis gali skirtis nuo aktualių pasiūlymų)

VESTUVIŲ FOTOGRAFAVIMO PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS                

Vilnius, [data]

[Vardas Pavardė / Gimimo data] ir [Vardas Pavardė / Gimimo data] (toliau paslaugų teikėjas arba teikėjai) bei [Vardas Pavardė / Gimimo data], ir [Vardas Pavardė / Gimimo data] (toliau klientas arba klientai), toliau kartu šioje vestuvių fotografavimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, sudarė šią vestuvių fotografavimo paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra fotografavimo paslaugos (toliau – Paslaugos), kurias sudaro:

1.1.1. A) Sutarties sudarymas ir pasirinktos datos rezervavimas – ji skiriama Kliento užsakymo įvykdymui (fotografavimui). B) Šventės dienos plano aptarimas.

1.1.2. Fotografavimas vestuvių dieną, [data]. Fotografavimo trukmė pasirenkama pagal 2.1.2. dalies sąlygas. Dienos planas suderinamas ne vėliau kaip likus savaitei iki fotografavimo datos.

1.1.3. Skaitmeninė laikmena su atrinktomis redaguotomis nuotraukomis arba nuoroda parsisiųsti nuotraukas. Pagal 2.1.2. fotografuojant 1 valandą pateikiama 50 nuotraukų, 2 val. – 90,  3 val. – 130, 4 val. – 170, 5 val. – 210, 6 val. – 250, 7 val. – 275, 8 val. – 300, 9 val. – 325, 10 val. – 350, 11 val. – 375, 12 val. – 400, fotografuojant ilgiau pateikiama 450 nuotraukų.

1.1.4. Esant pageidavimui, už papildomą € 250 mokestį, atliekama priešvestuvinė fotosesija. Fotosesijos data nustatoma priklausomai nuo paslaugų teikėjo užimtumo.

1.2. Nuotraukos pateikiamos skaitmeninėmis priemonėmis (nuoroda į galeriją arba nuoroda parsisiųsti) per 5 mėnesius nuo vestuvių fotografavimo dienos. Skaitmeninė laikmena su nuotraukomis gali būti atsiimta Vilniaus centre (suderinus su teikėju) arba išsiųsta sutartyje nurodytu klientų adresu. Teikėjas neatsako už pašto darbo kokybę ir terminus.

2. PASLAUGŲ KAINA IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

2.1. Paslaugų kainą (arba Sutaries kainą) sudaro trijų dalių suma: Sutarties mokestis (2.1.1.) , mokestis už fotografavimą (2.1.2.) ir Papildomos išlaidos (2.1.3.) :

2.1.1. Sutarties mokestis – € 400 (keturi šimtai eurų).

2.1.2. Mokestis už fotografavimą (Sutarties numatytas fotografavimo paslaugas) yra:

A) fotografuojant iki 8 valandų – € 1300 (vienas tūkstantis trys šimtai eurų);

B) fotografuojant visą dieną, bet ne vėliau 24:00 - € 2200 (du dūkstančiai du šimtai eurų);

Už vieną papildomą paslaugų valandą (virš 2.1.2. A, B punktuose nurodytos paslaugų teikimo trukmės) skaičiuojamas papildomas € 150 (vieno šimto penkiasdešimties eurų) mokestis.

Fotografavimo trukmė skaičiuojama nuo pirmos iki paskutinės nuotraukos.

2.1.3. Papildomos išlaidos, kurias sudaro transporto išlaidos – 0,30 €/km (trisdešimt šimtųjų euro už kilometrą kelio) taip pat, jei reikia, apmokami įvažiavimo, parkavimo mokesčiai ir pan., pašto išlaidos.

2.2. Paslaugų apmokėjimas vykdomas dviem etapais:

2.2.1. Klientai sumoka Sutarties mokestį (2.1.1.) ne vėliau kaip per penkias dienas nuo sutarties pasirašymo dienos. Jeigu jis nėra laiku sumokėtas, sutartis Teikėjo iniciatyva gali būti laikoma negaliojančia, apie tai raštu pranešus klientui.

2.2.2. Klientai sumoka mokestį už fotografavimą (2.1.2.) ir Papildomas išlaidas (pagal 2.1.3.) Sutarties 1.1.2. punkte numatytų paslaugų atlikimo dieną arba (jei mokama pavedimu) per tris darbo dienas.

2.3. Jeigu sutartis nutraukiama dėl kliento kaltės, Sutarties mokestis nėra grąžinamas.

2.4. Jeigu sutartis nutraukiama arba jos neįmanoma įvykdyti dėl teikėjo kaltės, teikėjas privalo grąžinti Sutarties mokestį ir sumokėti klientams vieno Sutaries mokesčio dydžio netesybas.

2.5. Jeigu sutartis nutraukiama arba jos neįmanoma įvykdyti dėl aplinkybių, už kurias nė viena iš sutarties šalių neatsako (force majeure), Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės.

2.6. Laiku neapmokėjus paslaugų, Teikėjui pareikalavus, Klientai sumoka Teikėjui 0,02%/dieną (dvi šimtosios procento per dieną) dydžio delspinigius, skaičiuojant nuo visos Paslaugų kainos (2.1.).

2.7. Laiku nepateikus nuotraukų, Klientui pareikalavus, Teikėjas sumoka Klientams 0,02%/dieną (dvi šimtosios procento per dieną) dydžio delspinigius, skaičiuojant nuo visos Paslaugų kainos (2.1.).

3. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Teikėjas įsipareigoja:

3.1.1. teikti Paslaugas Klientams pagal Sutartį už Paslaugų kainą sutartyje nustatytomis sąlygomis;

3.1.2. nedelsdamas informuoti Klientus apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti Teikėjui įvykdyti Paslaugų teikimą nustatytomis sąlygomis;

3.2. Teikėjas turi teisę:

3.2.1. gauti Paslaugų kainą su sąlyga, kad vykdo šią Sutartį;

3.2.2. Teikėjas turi teisę į asmeninį saugumą, orų ir pagarbų elgesį iš Klientų ir šventės dalyvių pusės;

3.3. Klientai įsipareigoja:

3.3.1. sudaryti Teikėjui visas sąlygas, suteikti informaciją ar dokumentus, būtinus Paslaugoms teikti;

3.3.2. nedelsdami informuoti Teikėją apie bet kurias aplinkybes, kurios trukdo ar gali sutrukdyti įvykdyti Paslaugų teikimą nustatytomis sąlygomis;

3.3.3. sumokėti Sutarties kainą už tinkamai suteiktas Paslaugas pagal šios Sutarties sąlygas.

4. AUTORINĖS TEISĖS IR KLIENTŲ SUTIKIMAS

4.1. Skaitmeninė laikmena su nuotraukomis ir atspaustos nuotraukos, jei tokios yra, tampa Klientų nuosavybe.

4.2. Nuotraukos gali būti dauginamos tik asmeniniams tikslams, asmeniniam interneto puslapiui ir kopijoms, skirtoms šeimai ir draugams.

4.3. Pateiktas nuotraukas draudžiama redaguoti, taikyti „filtrus“ ar panašiai.

4.4. Klientai sutinka su Teikėju iš anksto aptarti:

4.4.1. šventės laiką, datą, vietas bei galutinį jų planą;

4.4.2. bet kokius užmokesčio už fotopaslaugas ar papildomų išlaidų pasikeitimus;

4.4.3. siekiant gauti Teikėjo portfolio atitinkantį rezultatą, turi būti skirta pakankamai laiko fotosesijai, aptartos vietos, atsižvelgta į Teikėjo rekomendacijas;

4.4.4. Klientai prisiima atsakomybę dėl pasirinkimo su kuriais svečiais juos būtina nufotografuoti;

4.4.5. Klientai turi iš anksto perspėti, jeigu kartu šventėje dirbs videografai;

4.5. Teikėjas neprisiima atsakomybės dėl nepadarytų nuotraukų, jei nebus minėtų asmenų arba jeigu minėti asmenys bus netinkamai atpažinti ar nesutiks fotografuotis.

4.6. Klientai garantuoja, kad teikėjas yra vienintelis šių vestuvių fotografas. Fotografuojantys svečiai ir videografai prašomi bendradarbiauti su teikėju ir jam netrukdyti. Teikėjas neatsako už kitų asmenų veiksmus, kurie gali trukdyti tinkamai įamžintini Klientui svarbius momentus.

4.7. Teikėjas priima pageidavimus ir prašymus tik tiesiogiai iš Klientų.

4.8. RAW/NEF/DNG formato nuotraukų originalai nėra pateikiami klientams, klientai gauna skaitmeninėje laikmenoje (arba parsisiunčia per nuorodą) redaguotas pilno dydžio JPG formato nuotraukas.

4.9. Klientai susipažino su Teikėjo darbo pavyzdžiais ir pasitiki Teikėjo darbo metodais, sutinka su Teikėjo pasirenkamais nuotraukų atrankos ir tvarkymo būdais, kurie gali skirtis kiekvienu konkrečiu atveju.

5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5.1. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai: A) ją pasirašo abi Šalys, kai pasirašoma susitikimo metu, B) nuo apsikeitimo abejų Šalių pasirašyta Sutartimi elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis.

5.2. Ši sutartis anuliuoja bet kokius ankstesnius raštiškus ar žodinius susitarimus tarp Šalių. Klientai ir Teikėjas pažada bendradarbiauti, kad būtų išpildytos visos šios sutarties sąlygos.

5.3. Sutartis gali būti nutraukiama raštišku Šalių susitarimu arba raštišku vienos Šalies pranešimu. Sutartis gali būti keičiama arba papildoma tik atskiru, raštišku Šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama šios Sutarties dalimi.

5.4. Bet kokie nesusitarimai ar ginčai, kylantys tarp Šalių dėl šios Sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios Sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme.

5.5. Tuo atveju, jei Pirkėjas nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą/skundą dėl įsigytų paslaugų Pirkėjas (fizinis asmuo, vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt).

5.6. Asmeniniai Šalių duomenys figuruojantys šioje sutartyje būtini sutarties teisiniai galiai arba tinkamam jos vykdymui ir nėra atskleidžiami tretiesiems asmenims, išskyrus Šalių apsikeitimą duomenimis ar Sutartimi per Šalių atstovus, tarpininkus (pvz. elektroninėmis priemonėmis) arba Sutarties perdavimą kompetetingoms Lietuvos Respublikos institucijoms.

5.7. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą ar dalinį neįvykdymą, jeigu Šalis įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių (force majeure), kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, išvengti ar pašalinti jokiomis priemonėmis. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

5.8. Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes.

5.9. Sutartis sudaroma dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, kurių vienas tenka Klientams, o kitas – Teikėjui.

ŠALIŲ REKVIZITAI: 

TEIKĖJAS /-AI: [Parašas /  Vardas Pavardė / Gimimo data / Adresas / Tel. numeris / El. Paštas / Banko sąskaita] 

KLIENTAS /-AI: [Parašas /  Vardas Pavardė / Gimimo data / Adresas / Tel. numeris / El. Paštas]

* Papildomai: 

Klientai sutinka/nesutinka  (pabraukti) , kad Teikėjas publikuotų ar demonstruotų jų nuotraukas, nepažeidžiant įstatymų bei Klientų garbės ir orumo.

Klientams sutinkant publikuoti nuotraukas, nuotraukų anonsas (10-20 vnt) pateikiamas elektroninėmis priemonėmis per dvi savaites nuo fotografavimo datos. [Parašai]

 

 

 

 

 

bottom of page